Faydalı Linkler

Teminat Mektubu


Teminat Mektubu
Teminat Mektubu Örneği.

 

TEMİNAT MEKTUBU

 

Tarih              :

Mektup No.   :

                                                                                 

İSTANBUL ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

Mahkemenizin 201./… Esas sayılı dosyası ile davacı … tarafından davalılar … ve … aleyhine açılan itirazın iptali davasında verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince, aleyhine tedbir kararı verilen davalı, borçlu ve üçüncü şahısların işbu ihtiyati tedbir kararı nedeniyle uğrayabilecekleri muhtemel zararların teminatını teşkil etmek üzere adı geçenin vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan azami ...000 TL (Yalnız …TürkLirası)’ye kadar Bankamız birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olduğundan, ilk yazılı talebiniz üzerine, yukarıda yazılı tutara kadar olan meblağı derhal ve nakden size veya emrinize kayıtsız ve şartsız talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödemeyi, bankanın imzaya yetkili ve temsilcisi sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

*"İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.”

                                                                                                                                                                                   Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                                                 … BANK A.Ş.

 

                                                                                                                                                                                  [bankanın veya özel finans kurumunun

                                                                                                                                                                                       Adı – Şubesi –

                                                                                                                                                                                   Banka Kaşesi (altında okunaklı)

                                                                                                                                                                                   Yetkililerininİsim, unvan ve imzası

 

 

 

 

Bu sayfayı paylaş