Faydalı Linkler

Mehil Vesikası


Mehil Vesikası
Mehil Vesikası Örneği.

    T.C.

           İSTANBUL

.... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DOSYA NO                          : 201./… E.

../../201.

 

 

MEHİL VESİKASI

 

 

ALACAKLI ( Davalı )        :

VEKİLİ                                : Avukat …

                                                 (Adres)

 

BORÇLU      ( Davacı )       :

VEKİLİ                                : Avukat …

                                                  (Adres)

 

MAHKEMESİ                     : İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarihli ve 201./… E. ve 201./… K. Sayılı ilamı.

 

 

Yukarıda yazılı hükmün istinafa konu edildiği ibraz edilen derkenarla anlaşılmış ve Müdürlüğümüzce takdir olunan teminat icra veznesine depo edilmiş olmakla Bölge Adliye Mahkemesinden tehiri icra kararı getirmek üzere İİK nun 36. maddesi uyarınca dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine sevk tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  doksan (90) gün mehil verildiğine dair işbu mehil vesikası tanzim edildi.

 

Not : …TL. bedelli kesin, süresiz teminat mektubu teminat olarak icra kasasına alınmıştır.

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                     İstanbul ... İcra Müdürü

 

Bu sayfayı paylaş