Bültenler

674 Nolu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


674 Nolu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
 

 
 
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 


Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016  No : 674         
Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982  No: 2709    25/10/1983  No : 2935         
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 1/9/2016  No : 29818 (2. Mükerrer)          
V. Tertip Düsturun Cildi : 57   
 

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim ile İlgili Düzenlemeler 

MADDE 1- (17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 2- (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Yargı ile İlgili Düzenlemeler 

MADDE 3 ila 6 - (14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 7- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Adlî Tıp Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir. (1)
MADDE 8- (14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 9 ila 12 - (26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
MADDE 13 ila 15 - (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 16-17- (13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 18- (12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiye
MADDE 19- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir ve devirle birlikte kayyımların görevleri sona erer.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve olağanüstü halin devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca şirketlere ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi uyarınca varlıklara kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır. 
––––––––––––––––––––(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 1/9/2016 tarihli ve 29818 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilmesi durumunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu şirketin yahut varlıklarının veya bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilir. Satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir.
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri
MADDE 20- (1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin yahut bunların sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Bu madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler, 5411 sayılı Kanunun 127 nci maddesi hükümlerinden yararlanır. Şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Fon Kurulu tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu, adli işlemler veya davalar bakımından taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerin ya da bunların varlıklarının bu madde kapsamında satışından elde edilecek tutarlar yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir hesapta nemalandırılır.
(2) Şirket varlıklarının ticari iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkilidir.
(3) Bu madde hükümleri, kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının veya bunların bağlı olduğu şirketlerin Hazine tarafından devralınan varlıklarının satış ve tasfiyesini teminen Maliye Bakanlığınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi durumunda da uygulanır. Devredilen varlıkların satışından elde edilen tutarlar Maliye Bakanlığına aktarılır. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler 

MADDE 21- (18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 22- (10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 23- (15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 24- (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 25- (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 26 ila 29- (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 30 ila 32 - (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 33- (14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 34 ila 36 - (14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 37- (5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 38 ila 40 - (3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 41- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadro ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler 

MADDE 42 ila 44 - (22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 45-46 - (21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 47- (31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 48- (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)       
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 49- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Pilotlara ödenecek tazminat
MADDE 50- (1) Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunan pilotlar için geçerli olmak üzere; 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 ncı maddesinin (f) fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesindeki "%5.5’i” ibaresi "%7’si” şeklinde ve aynı Kanuna ekli Ek Cetvelin "Pilot Aylık Tazminat Oranları (%)” sütununda yer alan tazminat oranları hizmet yılları itibarıyla aşağıdaki şekilde uygulanır.                                         

                        Uçuş Hizmet Yılı      Pilot Aylık Tazminat Oranları(%)
1      290
2      297
3      306
4      345
5      359
6      371
7      392
8      403
9      418
10    495
11    514
12    535
13    653
14    780
15    790
16    815
17    840
18    867
19    875
20    878
21    888
22    895
23    930
   
 
MADDE 51- (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Yürürlük
MADDE 52- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 50 nci maddesi 31/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer. 
 
Yürütme
MADDE 53- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Bu sayfayı paylaş